Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť:

ERA Bratislava, spol. s r.o, so sídlom: Galvaniho 12,
821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32181/B
IČO: 35890631
IČ DPH: SK2021862920
DIČ: 2021862920
Sme platcovia DPH
Číslo účtu: SK7311000000002948033375
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje predávajúceho:
Tel. číslo : 0905715568
e-mail : info@stavebniny-material.sk

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek
spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral
tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných
podmienok.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, telefonicky
alebo e-mailom.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť
za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a oznámi
kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú
záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej
cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania
tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom. Po overení
splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno
objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená,
predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť
objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej
výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci
súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže
skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje,
nedostupnosť, …).
2.7Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny,
opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke alebo v
katalógu. O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude klient informovaný
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú
klient uviedol na účely kontaktu s ním.

3. Ceny

3.1 Predávajúci je platcom DPH.
3.2 Pri požiadavke dopravy objednaného materiálu zo strany kupujúceho vyplní
kupujúci formulár dopravy. Cenu dopravy vypočíta predajca a túto cenu oznámi
kupujúcemu po zrealizovaní objednávky. Kupujúci písomne alebo telefonicky potvrdí cenu za
dopravu a zaplatí ju na účet predávajúceho. Predávajúci započíta cenu dopravy do celkovej objednávky.
3.3 Pri objednávaní komínových dielov, v cene dopravy je započítaná cena za jeden balík. Keď počet dielov
prekročí objem jedného balenia, zákazníkovi bude oznámená skutočnosť a doúčtovaná cena za druhé balenie s čim kupujúci výhradne súhlasí.
3.3 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
3.4 Ceny tovarov uvádzanie na stránke https://www.stavebniny-material.sk sú platne iba pri nákupe cez e-shop.

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe
vygenerovanej objednávky s uvedením ako variabilný symbol číslo objednávky.
Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
b) prevodným príkazom zo svojho účtu,
4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu formou e-mailu po
prevzatí alebo doručení tovaru.

4.4 Pre urýchlené spracovanie objednávky prosíme zákazníkov zaslať kópiu výpisu z účtu o zrealizovanej platbe.

5. Dodacie podmienky

5.1 Väčšina ponúkaných tovarov predajcom v bežných množstvách sa nachádza na
uvedených pobočkách (viď mapa pobočiek). Pri objednávke kamiónových množstiev,
termín dodávky je dohodnutý individuálne podlá kapacít výrobcu materiálu. O
dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri
potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená
dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto
Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a zaplatení
ceny objednávky a ceny za dopravu.
5.4.Pred dodaním tovaru kontaktujeme zákazníka telefonicky deň vopred.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie
(podľa možností, ktoré sa líšia podľa druhu tovaru) z ponúkaných možností v
objednávke:
a)osobný odber
b) doprava výrobcom tovaru
c) doprava zmluvným partnerom predajcu.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie
dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní
tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s
tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa
považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie
tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru
kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom
zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním
nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami
objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné
platíte ako za jeden balík.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od
vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal
tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných
podmienok, je povinný:
a) písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej
objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho
účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na vlastne náklady na adresu pobočky predávajúceho – tovar
sa odporúča poslať, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k
popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného
tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas
prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a
po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej
objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto
Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej
objednávky a tovar nebude prevzatý naspäť.
7.6. Odstúpenie od vybavenej objednávky nie je možné pre fasádne omietky, ktorých
farebný odtieň bol namiešaný podľa požiadavky kupujúceho.
Materiál ktorý bol vyrobený na objednávku zákazníka alebo ma označenie na
objednávku
Nie je možne vrátiť predajcovi v rámci podmienok odstúpenia od zmluvy.
7.7 Objednávka nemôže byť zrušená, pokiaľ objednaný materiál prepravuje
na požiadavku objednávajúceho bezplatne v réžií dodávateľa z jedného
alebo viacerých skladov na sklad určený objednávateľom. Termíny dodania
materiálu na určený sklad závisia od kapacít a vyťaženosti dopravy a výrobných
kapacít. Zákazník strpí časove rozpätie dodania materiálu na určený nim sklad.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru,
Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho
je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú (
stavebné spojivá, omietky, betóny a pod.) a táto informácie je uvedená na obale
výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje
doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely
reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené
používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky
nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom
zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom o chybe výrobku.
8.5.2. Po dohode s predávajúcim poslať produkt späť na adresu pobočky
predávajúceho
8.6 SŤAŽNOSTI A PODNETY SPOTREBITEĽOV :
8.6.1. Sťažnosti a podnety je potrebné zaslať e-mailom na našu adresu
info@stavebninymaterial.sk.
8.6.2. Doručené sťažnosti a podnety sa snažíme riešiť okamžite, pri veľmi
komplikovaných prípadoch je maximálne lehota na vyriešenie 30 dní.

9. Alternatívne riešenie sporu

9.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
9.2. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
ktorý si sám vyberie zo zoznamu uvedeného na stránke Ministerstva hospodárstva
SR – http://www.mhsr.sk.

10. Ochrana osobných údajov

len ZoOOÚ). Podrobnosti upravuje ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE
SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII PROFI one
spol. s r.o., ktorá obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša
spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na
povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná,
aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s
nariadením GDPR.
10.2 Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu:, telefón a e-mail za účelom
realizácie objednávky. Spracúvanie osobných je nevyhnutné na plnenie zmluvy,
ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti
dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Podľa Zákona o DPH
spracúvame tieto osobné údaje, ktoré sú potrebné pre vytvorenie faktúry: meno,
priezvisko, adresa a pre potreby doručenia tovaru a príslušných dokumentov je
potrebný telefonický a e-mailový kontakt. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a
nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou
spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov
odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
10.3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané vlastnými zamestnancami
predávajúceho a jeho zmluvnými partnermi, osobné údaje však pre Správcu môžu
spracovávať aj títo spracovatelia: poskytovateľ softvéru, subjekty pripravujúce,
zaisťujúce a poskytujúce marketing, prepravcovia tovaru, správca e-shopu, daňový
poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva, prípadne ďalší
poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej
dobe spoločnosť nevyužíva.
10.4. Doba uchovávania osobných údajov je podľa Zákona o DPH 10 rokov
10.5. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na
prenosnosť údajov.
10.6. Pri kúpení tovaru v našom e-shope je poskytovanie osobných údajov zákonnou
požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov (meno, adresa ,tel. číslo) nie je
možné doručenie tovaru ale je možný osobný odber v našom sklade na základe
dokladu z fiskálnej pokladne.
10.7. Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia
všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: personalizácia reklám, analýza návštevnosti,
adwords, google analytics, heureka, …Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery
pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve
stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich
stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy.
Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo
vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do
doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo
vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho
prehliadača.

11. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich
základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Obchodné podmienky pre sekciu DREVODOMY-CHATY

 

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť:

ERA Bratislava, spol. s r.o, so sídlom: Galvaniho 12,
821 04 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32181/B
IČO: 35890631
IČ DPH: SK2021862920
DIČ: 2021862920
Sme platcovia DPH
Číslo účtu: SK7311000000002948033375
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje predávajúceho:
Tel. číslo : 0905715568
e-mail : info@stavebniny-material.sk

) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho formou platby). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o dielo kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, prípadne sa zruší.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou, avšak úhrada zálohy je nevratná z dôvodu nákladov spojených s objednávkou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov, spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, nie je pevná ani záväzná. Avšak predávajúci sa snaží preukázať dobrú vôľu a snaží sa splniť orientačný termín dodania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na dobu dodania záhradných domčekov v lehote 4 až 28 týždňov od prijatia zálohovej faktúry, a to z dôvodu omeškania výroby, problémov s dopravou, nedostatočného počtu ľudských zdrojov, prípadne nevhodného počasia. Po uplynutí maximálnej doby dodania je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu kompenzáciu za omeškanie alebo zrušenie objednávky.

Všetky produkty sú na objednávku. Z toho dôvodu je orientačná doba dodania vo vymedzenom intervale. Ak je tovar skladom, je to uvedené priamo v detaile produktu. 

Podklad pod (akýmkoľvek) produktom musí byť pevný a rovný.  Podklad je objednávateľ povinný zabezpečiť pred montážou produktu. Spoločnosť Jungla, s.r.o. nezodpovedá za neodborne pripravený podklad objednávateľom alebo inou spoločnosťou. Ak pri montáži odborný tým zhodnotí, že podklad nie je vhodne pripravený, nebude podklad nijak upravovať ani vyrovnávať. Spoločnosť Jungla, s.r.o. si vyhradzuje plné právo odmietnuť montáž na nevhodnom podklade. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť opravu / správnu prípravu podkladu a spoločnosť Jungla, s.r.o. mu ponúkne náhradný termín montáže. Ak objednávateľ trvá na montáži na podklad, ktorý montážny tím považuje za nevhodný, montáž sa uskutoční iba po písomnom súhlase objednávateľa a spoločnosť Jungla, s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody na produkte spôsobené nevhodným podkladom. 

Spoločnosť Jungla, s.r.o. nezodpovedá za závady na produktoch spôsobené nevhodnou manipuláciou s produktom, neodbornou montážou alebo montážou na nevhodne pripravený podklad. (Tento bod sa nevzťahuje na objednávky v prípade, že si objednávateľ objednal montáž a / alebo prípravu podkladu ako doplnkovú službu a realizuje ju montážny tím spoločnosti Jungla, s.r.o.).

Spoločnosť Jungla, s.r.o. je povinná dodať iba tie produkty a zrealizovať iba tie služby, ktoré boli vopred dohodnuté s objednávateľom. Akékoľvek práce navyše, ktoré nie sú vopred dohodnuté so spoločnosťou Jungla, s.r.o. má dodávateľ právo odmietnuť realizovať, alebo si za ne účtovať príplatok vo výške 36 € / hodina na každého prítomného zamestnanca.

Všetky obrázky na webovej stránke www.jungla.sk sú ilustračné a konečný vzhľad produktov sa môže odlišovať.

 

3) Právne predpisy a objednávky

Spoločnosť Jungla, s.r.o. podlieha zákonom Slovenskej republiky, preto začiatkom realizácie predmetu zmlúv a objednávok sa považuje deň, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie aj keď zmluva o dielo, objednávka nadobúda platnosť dňom podpisu. Je to odôvodnené objednávkou produktu (zrubová chata, záhradný dom, nízkoenergetický dom a pod.), ktorý zhotoviteľ a zároveň predávajúci objednáva a dáva do výroby, čím pokrýva náklady spojené so zaobstaraním objednávky.

Spoločnosť Jungla, s.r.o. nevie ovplyvniť urýchlenie procesov spojených so stavebným povolením. Pokiaľ si klient žiada začať práce pred vystavením stavebného povolenia stavebným úradom, tak spoločnosť Jungla s.r.o. neberie na seba žiadnu právnu zodpovednosť za toto rozhodnutie a taktiež nie je povinná začať stavebné práce bez oficiálneho stavebného povolenia, prípadne ohlášky stavby. Pokiaľ objednávateľ vyvíja nátlak a chce porušovať zákon, predávajúci je povinný  túto skutočnosť nahlásiť na príslušný stavebný úrad resp. slovenskú justíciu. Objednávateľ je povinný informovať spoločnosť Jungla, s.r.o. o získaní stavebného povolenia (ak si ho vybavuje objednávateľ sám) minimálne 90 dní pred začatím realizácie stavby výhradne e-mailom. 

Pri kúpe akéhokoľvek produktu z našej ponuky, či už upraveného alebo zo sériovej výroby je objednávateľ povinný si prečítať naše všeobecné obchodné podmienky a podpisom zmluvy s nimi súhlasí, aj keď to v zmluve nie je uvedené a to z dôvodu, že na každý produkt sa viažu tieto všeobecné obchodné podmienky.
 

Stavba je majetkom Jungla, s.r.o. až do chvíle, kým kupujúci písomne alebo úhradou čiastky potvrdí prevzatie stavby. Estetické nedokonalosti, praskliny, nerovnosti alebo iné prirodzené deformácie sa nedajú pokladať za dôvod neprebratia stavby.

Pokiaľ kupujúci odmieta zaplatiť predávajúcemu sumu za produkt / služby, predávajúci môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky, resp. si môže produkt zobrať naspäť na náklady kupujúceho. 
 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na obchod@jungla.sk s predmetom správy: ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY č. _________ . Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

Rovnako prosím postupujte aj pri zrušení objednávky. 

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber: Objednávku nie je možné vyzdvihnúť osobne.

Tovar je doručovaný prepravnou  firmou.

Cena prepravy je bezplatná na území Slovenskej republiky. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovaných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Reklamácia zásielky je možná do 7 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní. Dopravu na ťažko dostupné miesta, kde nie je možný prístup nákladným autom, je objednávateľ povinný bezodkladne nahlásiť dodávateľovi (spoločnosti Jungla, s.r.o.). V takomto prípade má spoločnosť Jungla, s.r.o. právo na zaúčtovanie ceny dopravy a vyloženia tovaru k celkovej sume objednávky. 

 

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade, ktorý Vám bude doručený, prípadne doručený na Vašu e-mailovú adresu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za stratený čas. Záruka sa nevzťahuje na praskliny, nerovnosti materiálov alebo na akékoľvek iné prirodzené deformácie.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu jedného mesiaca odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade preukázania chýbajúcich dielov dodaného materiálu vzniká dodávateľovi povinnosť dodať chýbajúce diely do 30 dní odo dňa preukázania. Zistením chýbajúcich dielov nevzniká právo objednávateľa na žiadnu bezplatnú doplnkovú službu dodávateľa. 

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 

 

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady, spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).
 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Doprava zostáva bez zmeny.

Cesta na miesto doručenia musí byť priechodná pre väčšie automobily (napr. dodávka, auto s rukou, kamión – podľa veľkosti objednaného produktu). Cesta musí byť pevná a prejazdná. V prípade, že po príchode na miesto šofér vyhodnotí cestu ako neprejazdnú (napr. príliš úzka, neupravená poľná cesta a pod.), môžu Vám byť účtované náklady spojené s opätovnou prepravou alebo ručným vykladaním produktu na väčšiu vzdialenosť ako 5 m. 

Cena dodania ostáva bezplatná, za predpokladu že kupujúci zabezpečí bezproblémovú vykládku tovaru (5 m od príjazdovej cesty pri ručnom vykladaní a mechanickom na maximálne možnosti vozidla (mechanickej ruky). Pri nosení tovaru do väčšej vzdialenosti ako 5 m si predávajúci, resp. prepravná spoločnosť, môže účtovať poplatok.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Doručenie záhradných domčekov a záhradných  chát a garáží je v rozmedzí 4 až 22 týždňov od objednávky produktu. Pre výrobky na mieru a produkty v ponuke „víkendové a celoročné chaty“ je doba dodania 8 až 54 týždňov, v závislosti od produkcie a množstva objednávok, resp. problémov s výrobou. Podľa bodu 2 týchto VOP: „Predávajúci si vyhradzuje právo na  dobu dodania 4 až 22 týždňov na záhradné domčeky a záhradné chaty od prijatia zálohovej faktúry, a to z dôvodu omeškania výroby, problémov s dopravou, nedostatočného počtu ľudských zdrojov, prípadne nevhodného počasia. Po uplynutí maximálnej doby dodania je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu kompenzáciu za omeškanie v prípade dohody medzi zmluvnými stranami alebo zrušenie objednávky.“

Tovar objednaný na mieru nie je možné vrátiť, ani nie je možné zrušiť objednávku.

 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 

Platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Objednávku budeme realizovať po obdržaní platby na bankový účet.

Nákladná preprava – objednaný tovar Vám zašleme nákladnou prepravou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
 

Kupujúci si môžu uplatniť zľavu, ak sa na našej facebookovej stránke zapojili do súťaže a boli vylosovaní, alebo bola zľava poskytnutá predajcom spoločnosti Jungla, s.r.o.

Zľavy určené na konkrétny produkt alebo službu nie sú prenosné na iný produkt / službu.

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nie sú šifrované všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6) všeobecných obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu vopred dohodnutú s predávajúcim, ktorý určí najbližšie možné miesto. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k znehodnoteniu pôvodných materiálov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. V prípade zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii produktov a termíne doručenia. 

 

12.) Súťaže a uplatnenie výhry

V prípade vyhlásenia súťaže na sociálnych sieťach, ktoré spravuje spoločnosť Jungla, s.r.o. (ďalej v tomto odseku už len „vyhlasovateľ súťaže“) platia nasledujúce podmienky. 

Predmet súťaženia, teda výhra, je vždy uvedená v príspevku súťaže spolu s podmienkami, ktoré musia súťažiaci splniť, aby ich zapojenie do súťaže bolo platné. V príspevku je ďalej uvedený dátum a čas ukončenia súťaže. V prípade, že je uverejnený iba dátum ukončenia súťaže, súťaž prebieha do polnoci daného dňa. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo trvanie súťaže predĺžiť alebo skrátiť, pričom o tejto zmene informuje súťažiacich v súťažnom príspevku. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v priebehu jej trvania. 

Vyhlasovateľ súťaže má po ukončení súťaže 10 dní na spracovanie a žrebovanie víťaza. Dobu zverejnenia výhercu určuje vyhlasovateľ súťaže. Meno výhercu vyhlasovateľ súťaže uverejní v samostatnom príspevku na sociálnej sieti, prípadne kontaktuje výhercu iným spôsobom. 

V prípade, že je výhrou súťaže jeden alebo viac produktov z aktuálnej ponuky spoločnosti Jungla, s.r.o., súčasťou výhry nie sú doplnkové služby ani doplnkové produkty ak v súťažnom príspevku nie je uvedené inak. Výherca je povinný kontaktovať vyhlasovateľa a poskytnúť mu údaje, ktoré umožnia odovzdanie / prevzatie výhry. Výherca je povinný uhradiť dopravu výherného produktu, prípadne si produkt vyzdvihnúť v skladových priestoroch spoločnosti. Doba dodania výherného produktu je 12 až 24 týždňov. 

Vyhlasovateľ súťaže nebude výhercu kontaktovať, ale jeho meno zverejní na príslušnej sociálnej sieti. Žiadame súťažiacich, aby si pozorne prečítali obchodné podmienky, ako aj podmienky súťaže a neposielali svoje osobné údaje tretím osobám vystupujúcim v mene spoločnosti Jungla, s.r.o. Spoločnosť komunikuje s klientmi a súťažiacimi výhradne cez oficiálne stránky a profily na sociálnych sieťach, e-mailom obchod@jungla.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 994 733. Za zneužitie osobných údajov poskytnutých tretím osobám, ktoré vystupujú v mene spoločnosti vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.